ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ปีการศึกษา 2567

62 คน
จำนวนผู้สมัครห้องเรียนพิเศษ ม.1
42 คน
จำนวนผู้สมัครห้องเรียนพิเศษ ม.4
0 คน
จำนวนผู้สมัครห้องเรียนปกติ ม.1
0 คน
จำนวนผู้สมัครห้องเรียนปกติ ม.4
242 คน
จำนวนผู้สมัครโควตาโรงเรียนเดิม ม.4