ตรวจสอบข้อมูลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

เลขบัตรประจำตัวประชาชน :