ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม ปีการศึกษา 2567


เปิดระบบรับสมัครห้องเรียนปกติ ม.4 (รอบเพิ่มเติม)
เปิดระบบ วันที่ 3 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น.
ปิดระบบ วันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 16.30 น.
* ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2567
ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30น. ณ ห้องวิชาการ อาคาร 4
34 คน
จำนวนผู้สมัครห้องเรียนปกติ ม.4 รอบเพิ่มเติม
เอกสารการสมัครเรียน ม.4 รอบเพิ่มเติม
1. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบพร้อมติดรูปนักเรียนโรงเรียนเดิม ขนาด 1.5 นิ้ว
2. ระเบียนแสดงผลการเรียนปพ.1 ฉบับจริง และสำเนาปพ.1 จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาใบสูติบัตร (ใบเกิด) นักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประชาชน นักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
6. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา จำนวน 1 ฉบับ
7. สำเนาทะเบียนบ้าน มารดา จำนวน 1 ฉบับ
8. สำเนาทะเบียนบ้าน ผู้ปกครอง (กรณีไม่ได้อยู่กับบิดา มารดา) จำนวน 1 ฉบับ
**เอกสารสำเนาให้รับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
9. ค่าบำรุงการศึกษาและเงินระดมทรัพยากร (ชำระเงินในวันที่ยื่นใบสมัคร)
- ค่าบำรุงการศึกษา ค่าบำรุงสมาคมผู้ปกครอง-ครู ค่ากิจกรรมเพื่อสังคมและสวัสดิการนักเรียน
รวม 3,089 บาท
- ค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์ของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
รวม 2,190 บาท

หมายเหตุ : การพิจารณารับนักเรียนเรียงตามลำดับการสมัคร กรณีไม่มีระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 ฉบับจริง มาแสดงในวันที่ 1-3 พ.ค. 2567 ถือว่าสละสิทธิ์