รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นม.1


ลำดับ เลขที่ใบสมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 เด็กชาย ศุภณัฐ กันแก้ว บ้านท่าข้าวเปลือด
2 เด็กหญิง พัณณิตา แซ่เล่า บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
3 เด็กชาย กอบศักดิ์ พงษ์จะกร์ ศึกษานารีอนุสรณ์2
4 เด็กชาย สุดเขต แซ่เติ๋น บ้านห้วยมะหินฝน
5 เด็กหญิง ปุณวรา คะแนน บ้านป่าบงแม่จัน
6 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ มณีทอง แม่คำ(ประชานุเคราะห์)
7 เด็กหญิง กมลทิพย์ ปาเปาอ้าย มานิตวิทยา
8 เด็กชาย ณัฐชัย อ่วยยื่อ บ้านป่าเหมือด
9 เด็กชาย แทนกาย กริ่มใจ ชุมชนบ้านป่าสักน้อย
10 เด็กชาย ธนัทเทพ ชุ่มมงคล มานิตวิทยา
11 เด็กชาย สนธยา ประสิทธิ์สุขสันต์ ภปร ราชวิทยาลัย
12 เด็กหญิง หอม พงษ์ใส บ้านสันโค้ง
13 เด็กหญิง พิมนภา สุวรรณา บ้านถ้ำปลา
14 เด็กชาย ดนัยภัทร เมืองมา เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบปินราษฎร์นุกูล)
15 เด็กหญิง หอม พงษ์ใส บ้านสันโค้ง
16 เด็กชาย นัฐนันท์ ขันนาค อนุบาลศรีค้ำ
17 เด็กชาย อนุศิษฏ์ มื่อแล มานิตวิทยาคม
18 เด็กหญิง ด.ญ อรอนงค์ เปียะผะ โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
19 เด็กชาย ชนเดช ถ้ำสุทะ มานิตวิทยา
20 เด็กหญิง ขนิษฐา แสงทอง บ้านเเม่จัน(เชียงเเสนประชานุสาสน์)
21 10001 เด็กหญิง วรารัตน์ ใจจิตร บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
22 10002 เด็กหญิง ทิพวรรณ ใหม่เมือง บ้านถ้ำปลา
23 10003 เด็กหญิง มลิวรรณ คำใส บ้านถ้ำปลา
24 10004 เด็กหญิง อนงค์นุช ศรีดอกไม้ บ้านถ้ำปลา
25 10005 เด็กชาย รัฐกร มหานันต์ อนุบาลบ้านลูกรัก
26 10006 เด็กหญิง ศิริรัศมิ์ ปุระเสาร์ บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย
27 10007 เด็กหญิง ณัฐนันท์ จันทาพูน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนมูล
28 10008 เด็กชาย ธนธรณ์ ธานี มานิตวิทยา
29 10009 เด็กชาย อภินันทน์ เม่นขาว องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
30 10010 เด็กหญิง ชนาภา กองมา บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
31 10011 เด็กหญิง สุภาพร คำลือ บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
32 10012 เด็กชาย จักรินทร์ สิงห์นี มานิตวิทยา
33 10013 เด็กหญิง ณัฐรัตน์ ทรัพย์ประเสริฐ บ้านเเม่จัน(เชียงเเสนประชานุสาส์)
34 10014 เด็กหญิง ณัฐธิดา อุ่นอุโมงค์ บ้านบวกค้าง
35 10015 เด็กหญิง ศตพร ศรีสดใสสกุล บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
36 10016 เด็กชาย ณัฐธีร์ จันทร์ทรัพย์ เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
37 10017 เด็กหญิง หนึ่งนัดดา มาเยอะ มานิตวิทยา
38 10018 เด็กชาย อาแซ โวยยือ บ้านสันกอง
39 10019 เด็กชาย จิรพัฒน์ พงษ์ตุ้ย เฟื่องฟ้าวิทยา
40 10020 เด็กหญิง พรนัชชา แมเชกู่ โป่งน้ำร้อน
41 10021 เด็กชาย ณฐวุฒิ ฟง มานิตวิทยา
42 10022 เด็กชาย วัชระ ยูลึ บ้านห้วยไร่สามัคคี
43 10023 เด็กหญิง ธัญญ์ชยา นาคะเกษียร บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
44 10024 เด็กหญิง สุนิสา บวรวีรดา บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย
45 10025 เด็กหญิง ศศิพัชร์ กาบแก้ว บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
46 10026 เด็กหญิง พรรวินท์ สิทธิเสน อนุบาลจอมสวรรค์
47 10027 เด็กชาย ภาณุพงศ์ คงบุญ บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
48 10028 เด็กหญิง อมลวรรณ คงหอม บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
49 10029 เด็กชาย วีรภัทร ใคร้ก้ำ เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
50 10030 เด็กชาย โภคิน แสนลา มานิตวิทยา
51 10031 เด็กชาย ศุภสิน ดวงธรรม บ้านสันกอง
52 10032 เด็กหญิง พิชชาภา ไชยสาร บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
53 10033 เด็กหญิง ปราณปรียา กันทะวงค์ บ้านแม่คี-หนองอ้อ
54 10034 เด็กชาย หมิงเชียน เลี่ยว บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
55 10035 เด็กหญิง ปฐมาภรณ์ ไทยนุรัฐ บ้านหนองแว่น
56 10036 เด็กหญิง อะหมิกะ โหว่ยยือ บ้านป่าบงแม่จัน
57 10037 เด็กชาย ณัฐภัทร ผิวมณี ไทยรัฐวิทยา 86
58 10038 เด็กชาย สุรธัส ภัทรมงคลพร มานิตวิทยา
59 10039 เด็กชาย พัชรพล อยู่นุ้ย บ้านหนองแว่น
60 10040 เด็กชาย สุธิชาติ แซ่หอ มานิตวิทยา
61 10041 เด็กหญิง พิไลวรรณ นามแสง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
62 10042 เด็กหญิง สุวรา พุทธิกา บ้านป่าบงแม่จัน
63 10043 เด็กชาย วีรชัย ทิเลา บ้านหน่องแว่น
64 10044 เด็กชาย ประกาศิต แสนเรือง โรงเรียนอนุบาลบ้านลูกรัก
65 10045 เด็กชาย วรเทพ อภิพรวิทูร มานิตวิทยา
66 10046 เด็กชาย นิติรัฐ ศรีใจ เฟื่องฟ้าวิทยา
67 10047 เด็กชาย สุธิชัย มณีบงกช บ้านห้วยชมภู
68 10048 เด็กชาย สรณ์สิริ จันทร์มณี อนุบาลบ้านลูกรัก
69 10049 เด็กชาย วีระพงษ์ กิตติขจรไพศาล บ้านแม่จัน
70 10050 เด็กชาย ศุภณัฐ แก้วสุวรรณ บ้านแม่จัน
71 10051 เด็กหญิง นับพร เมืองแก้ว บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุศาสน์)
72 10052 เด็กหญิง ชัญญานุช ธนศรปุณณาสา บ้านหนองแว่น
73 10053 เด็กหญิง บุญญิสา โยชิดะ มานิตวิทยา
74 10054 เด็กหญิง ฉัตรวิมล อินต๊ะใฝ เทศบาล2บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
75 10055 เด็กหญิง รัตนมน สุธรรมมา บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น
76 10056 เด็กชาย พุทธินันท์ ราวิชัย บ้านป่าบง
77 10057 เด็กชาย ประติภาร ติยะกว้าง บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)
78 10058 เด็กหญิง อภิชญา อินทะจักร์ เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
79 10059 เด็กชาย ณัชพล ชมภู เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
80 10060 เด็กหญิง พิชชาพร ใบยา เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
81 10061 เด็กชาย อทิวราห์ เยคเปาะ กิตติคุณดอยหลวงวิทยา
82 10062 เด็กชาย ณัฐกรณ์ อายี่ บ้านโป่งน้ำร้อน
83 10063 เด็กชาย แทนคุณ หลวงแก้ว มานิตวิทยา
84 10064 เด็กชาย สุวัฒน์ หล่มเเสง ป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
85 10065 เด็กชาย อนิรุทธิ์ วิชาโห้ง มานิตวิทยา
86 10066 เด็กชาย นราวิชญ์ วงษ์สุวรรณ์ อนุบาลบ้านลูกรัก
87 10067 เด็กชาย ณัฐชานนท์ กลิ่นนารายณ์ บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น
88 10068 เด็กชาย ทวีเดช จันทาพูน บ้านป่าบงแม่จัน
89 10069 เด็กชาย ชัยชนะกิจ วิระคำ บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
90 10070 เด็กชาย ธนณัฏฐ์ จิตเที่ยง แม่หะ ป่าไร่ ศรียางชุม
91 10071 เด็กชาย สมภพ อายี บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
92 10072 เด็กชาย ณัฐพัชร์ จิตเที่ยง แม่หะ ป่าไร่ ศรียางชุม
93 10073 เด็กหญิง สุรัชยา วิบูลศรีกิตติ สังวาลย์วิท 8
94 10074 เด็กหญิง กระษัตรี จันทรภิรมย์ มานิตวิทยา
95 10075 เด็กชาย พีรพงศ์ ทูเย่ บ้านถ้ำ
96 10076 เด็กชาย นฤภัททร์ สมบัติใหม่ มานิตวิทยา
97 10077 เด็กชาย ธีระฉัตร ธาตุการ บ้านถ้ำ
98 10078 เด็กหญิง ณพัชญา เรือนคำ มานิตวิทยา
99 10079 เด็กหญิง สรารัตน์ เบียงแหล่ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
100 10080 เด็กชาย วิชญวรรณ พิลาลัย มานิตวิทยา
101 10081 เด็กชาย ไชยกร ทองเทศ อบต.ป่าตึง
102 10082 เด็กชาย ณภัทร มะโนวงศ์ อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)
103 10083 เด็กชาย ธีรโชติ สุทธิรส องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
104 10084 เด็กชาย สาทิตย์ เมืองใจ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
105 10085 เด็กชาย ธนกร เทพอินไชย มานิตวิทยา
106 10086 เด็กหญิง รุ่งนภา มูลศรี บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
107 10087 เด็กชาย จิ้นเย้น โอห์ มานิตวิทยา
108 10088 เด็กชาย สมชาย อ่วยยือ บ้านสันกอง
109 10089 เด็กชาย กฤษติกรณ์ เขื่อนคำแสน มานิตวิทยา
110 10090 เด็กหญิง ฐิติมา วรรณเวช บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
111 10091 เด็กหญิง ภูริษา แก้วปานันท์ สันทราย(พรมณีวิทยา)
112 10092 เด็กชาย ธนวี แลเชอ บ้านสันกอง
113 10093 เด็กชาย ไกรศร หนานนวล บ้านสันกอง
114 10094 เด็กหญิง โยรัน หม่อโปกู่ บ้านมาบยางพร
115 10095 เด็กหญิง วารุณี แซหมื่อ บ้านหนองแว่น
116 10096 เด็กชาย เตชิต วิเศษเพิ่มทรัพย์ สังวาลย์วิท 8
117 10097 เด็กหญิง บุญยารัตน์ ต๊ะต้องใจ เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
118 10098 เด็กชาย ธวัชชัย จะจ๋อ บ้านหนองแว่น
119 10099 เด็กชาย ชลที สมบูรณ์ บ้านป่าบงเเม่จัน
120 10100 เด็กหญิง อริสรา เยอะหมื่อ ป่าบงแม่จัน
121 10101 เด็กหญิง จิตสุภา แซ่ย่าง บ้านโป่งน้ำร้อน
122 10102 เด็กหญิง ปุณณภา ตาสามดี มานิตวิทยา
123 10103 เด็กหญิง จิราพัขร สุขประสิทธิ์ มานิตวิทยา
124 10104 เด็กหญิง ปภาดา วงค์คํา มานิตวิทยา
125 10105 เด็กหญิง เหมยฟ้า แซ่หมู่ บ้านโป่งน้ำร้อน
126 10106 เด็กหญิง สุรัสวดี พิโอไพ มานิตวิทยา
127 10107 เด็กหญิง ณัชริญา หมื่นแสน บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)
128 10108 เด็กชาย ภูมิภัช วงสว่าง บ้านแม่คำฝั่งหมิ่น
129 10109 เด็กชาย ศรันย์ชัย จินดาธรรม เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกุล
130 10110 เด็กหญิง นฤพร เสียงลี บ้านผาฮี้
131 10111 เด็กชาย ธนาธิป เสียงลี มานิตวิทยา
132 10112 เด็กชาย ตฤษนันท์ กันทรชัชวาล สังวาลย์วิท๘
133 10113 เด็กชาย ภูสิงห์ อุณาพงศ์ บ้านโป่งนํ้าร้อน
134 10114 เด็กหญิง มิญญาวดี มาพิงค์ บ้านห้วยน้ำราก (ไตรราษฎร์บำรุง)
135 10115 เด็กหญิง กรกันญา จันทร์กาศ เทศบาล2บ้านใหม่ฯ
136 10116 เด็กหญิง ปฏิดา เรือนคำ บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
137 10117 เด็กหญิง กนกวรรณ กาบคำ บ้านลูกรัก
138 10118 เด็กหญิง สาริศา ไชยชนะ อบต.ศรีดอนมูล
139 10119 เด็กหญิง สุทธิกานต์ สุวรรณนิตย์ บ้านสองเเคว
140 10120 เด็กชาย สิทธิชัย ปัญญากาบ อนุบาลบ้านลูกรัก
141 10121 เด็กชาย ธนวินท์ จะเตาะ บ้านโป่งน้ำร้อน
142 10122 เด็กหญิง ชมพูนุท บุญรสศักดิ์ มานิตวิทยา
143 10123 เด็กชาย ณัฐพัฒน์ สุวรรณรัตน์ อบต.ป่าตึง
144 10124 เด็กหญิง กัญญาพัชร อภิสิริโรจน์ บ้านถ้ำปลา
145 10125 เด็กหญิง รุ่งนภา สิทธิวงศ์ เทศบาล 1 (วัดพรหมวิหาร)
146 10126 เด็กหญิง ปุณยนุช ยังเจริญ บ้านแม่จันเชียงแสนประชานุสารน์
147 10127 เด็กหญิง กนกวรรณ นามคำ มานิตวิทยา
148 10128 เด็กหญิง นพรดา แซ่เตียว มานิตวิทยา
149 10129 เด็กชาย ทินกร กรกฏกำจร บ้านแม่คี-หนองอ้อ
150 10130 เด็กชาย พีรวัส คำมูลกาศ เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
151 10131 เด็กหญิง ประกายฟ้า อนันต์รัตนาสกุล ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่112
152 10132 เด็กหญิง กุลวรินทร์ แซ่เติ๋น แม่จันเชียงแสนประชานุสาส์น
153 10133 เด็กหญิง นันทิชา ศรีทอง มานิตวิทยา
154 10134 เด็กชาย นรภัทร ไชยเสน บ้านถ้ำปลา
155 10135 เด็กชาย ปวริศ แซ่รี บ้านสองแคว
156 10136 เด็กหญิง พรปวีณ์ มะโนเกตุ บ้านป่าซาง
157 10137 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ถาแม่วาง บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
158 10138 เด็กชาย ญาณากร พงศ์สิริวิโรจน์ บ้านสองเเคว
159 10139 เด็กชาย ธรรนธร คำลือ มานิตวิทยา
160 10140 เด็กหญิง พิมพ์นารา จินดาธรรม บ้านแม่จัน​(เชียงแสนประชานุสาสน์)​
161 10141 เด็กหญิง กุลนิษฐ์ วงศ์วุฒิ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
162 10142 เด็กชาย ณัฏฐกิตติ์ บุญคริษฐ์ มานิตวิทยา
163 10143 เด็กชาย อภิชาติ จินดาทะจักร บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
164 10144 เด็กหญิง วนิดา จินดาทะจักร บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
165 10145 เด็กชาย ภูมิภากร วิบูลเจริญใจ มานิตวิทยา
166 10146 เด็กหญิง ภัทรปภา เยาว์ธานี บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
167 10147 เด็กหญิง สุดารัตน์ พรมลี องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
168 10148 เด็กหญิง สุธินันท์ เฌอหมื่อ องค์การบริหารส่งนตำบลป่าตึง
169 10149 เด็กชาย ศิโยน เฌอหมื่อ องค์การบริหารส่วนตําบลป่าตึง
170 10150 เด็กหญิง ปภาวรินทร์ เงินปา บ้านป่าบงแม่จัน
171 10151 เด็กหญิง สุรีย์มาศ แสงพันธ์ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
172 10152 เด็กหญิง ดารินทร์ แชป้อกู่ มานิตวิทยา
173 10153 เด็กหญิง ศุภิดา จีรคณา บ้านป่าบงเเม่จัน
174 10154 เด็กหญิง กมลเนตร รัตสีวงค์ บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
175 10155 เด็กชาย ธันวา เวหน จรชนะศึกษา
176 10156 เด็กชาย อรุณวัชช์ ยอดมูลดี บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
177 10157 เด็กหญิง ปาณีญา ปิ่นทอง โรงเรียนบ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
178 10158 เด็กหญิง ญาโณทัยณ์ ชินกิตติวิวัฒน์ มานิตวิทยา
179 10159 เด็กชาย กวินภพ แซ่ย่าง มานิตวิทยา
180 10160 เด็กชาย กวีวัฒน์ พนมดารา มานิตวิทยา
181 10161 เด็กชาย พชรมล สาจิ๋ว มานิตวิทยา
182 10162 เด็กหญิง จิตรลดา ชัยยะ มานิตวิทยา
183 10163 เด็กชาย สุทธิพล อาซองกู่ มานิตวิทยา
184 10164 เด็กชาย พฤณ สุธรรมน้อย บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
185 10165 เด็กหญิง กัลยรัตน์ แสงพิทักษ์สกุล มารีย์รักษ์เชียงราย
186 10166 เด็กชาย วรพงศ์ แก้วรากมุข เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
187 10167 เด็กชาย ศักดิ์กรินทร์ ตอนเซ้ บ้านป่าบงแม่จัน
188 10168 เด็กชาย ชยพล ตระการเจริญพร บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
189 10169 เด็กหญิง ปณิตา น้อยหมอ ศุภปัญญา
190 10170 เด็กชาย อิธิเดช บอแช่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
191 10171 เด็กชาย ซอกจุน หวาง โรงเรียนบ้านแม่จันเชียงแสนประชานุศาสตร์
192 10172 เด็กชาย พงศกร ปินทรายมูล เทศบาล๒บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
193 10173 เด็กชาย พนธกร แซ่อุน บ้านถ้ำปลา
194 10174 เด็กชาย พรพล จันทิพย์ มานิตวิทยา
195 10175 เด็กหญิง ปานรวี ผ่าว้อ มานิตวิทยา
196 10176 เด็กหญิง ปพิชญา รินนายรักษ์ บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
197 10177 เด็กหญิง รุ่งทิวา ยามเลย มานิตวิทยา
198 10178 เด็กหญิง ปิยฉัตร ใจวรรณะ บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
199 10179 เด็กหญิง วราภรณ์ กันแก้ว เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
200 10180 เด็กหญิง ธิชารัตน์ อิกำเหนิด เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
201 10181 เด็กชาย พัชรพงษ์ บุญศรี บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
202 10182 เด็กหญิง นงนุช โชคฉัตร มานิตวิทยา
203 10183 เด็กชาย อัครนันท์ จันทาพูน มานิตวิทยา
204 10184 เด็กชาย พิชาภพ พิมลมณีกุล มานิตวิทยา
205 10185 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ขัดคำกอง บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย
206 10186 เด็กหญิง ธัญชนก ตรึกตรอง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
207 10187 เด็กหญิง ปุณณดา มาลาแซม มานิตวิทยา
208 10188 เด็กชาย พิพัช เมอโป๊ะกู่ บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย
209 10189 เด็กหญิง น้ำเพชร ทับปัดชา บ้านหนองเเว่น
210 10190 เด็กชาย รชต พนมนิรันดร มานิตวิทยา
211 10191 เด็กชาย กิตติชัย หวังศิริทรัพย์ มานิตวิทยา
212 10192 เด็กหญิง ศิริชัญญา เปียะผะ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
213 10193 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ใจสิทธิ์ มานิตวิทยา
214 10194 เด็กชาย ธาวิน ใจมูลมั่ง บ้านป่าซางซางดรุณานุศาสตร์
215 10195 เด็กชาย พีรศักดิ์ เมอแล บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย
216 10196 เด็กหญิง ภัคชิภา ชุมภูแก้ว อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)
217 10197 เด็กชาย ภูบดินทร์ แซ่ลี ป่าบง
218 10198 เด็กชาย ศรัญญู มงคลโรจน์กุล บ้านขาแหย่งพัฒนา
219 10199 เด็กหญิง พลอยใส วิเศษงามปกรณ์ บ้านขาแหย่งพัฒนา
220 10200 เด็กหญิง อินทิพร โคตุเคน บ้านขาแหย่งพัฒนา
221 10201 เด็กหญิง อิณธุกา ประทานราช บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย
222 10202 เด็กหญิง ณิชา อุแมกู่ ตชดบ้านนาโต่ (วปรอ344 อุปถัมภ์)
223 10203 เด็กชาย สุขชัย มาเยอะ บ้านสันกอง
224 10204 เด็กหญิง ศตินันท์ หอมมะลิ บ้านขาแหย่งพัฒนา
225 10205 เด็กหญิง ปานระพี ยอดแดง มานิตวิทยา
226 10206 เด็กหญิง เบญจมาศ นันตา อนุบาลจอมสวรรค์บ้านบ่อก๊าง
227 10207 เด็กชาย สรวิชญ์ พลรัตน์ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
228 10208 เด็กหญิง ชนัญชิดา นวลฝั้น มานิตวิทยา
229 10209 เด็กชาย เธียรนิริศ สิงห์คำ บ้านป่าตึง(วิทยประสาท)
230 10210 เด็กหญิง สุขภาพร ตาเปี๊ยก ตชดบำรุงที่ 112
231 10211 เด็กหญิง วรินรำไพ กันทะแบน มานิตวิทยา
232 10212 เด็กหญิง ณัฐวดี เกตุแฟง อนุบาลจอมสวรรค์บ้านบ่อก๊าง
233 10213 เด็กชาย นันทพิพัฒน์ อุ่นญาติ อนุบาลบ้านลูกรัก
234 10214 เด็กหญิง สุนิดา วิกิจสร้างสรรค์ มานิตวิทยา
235 10215 เด็กชาย อธิธัช แววสุวรรณ มานิตวิทยา
236 10216 เด็กชาย ศักดิ์ดา ราชลองเมือง เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
237 10217 เด็กชาย จิตรภาณุ วิบูลวุฒิไกร มานิตวิทยา
238 10218 เด็กชาย ณวพล ทรายหมอ อนุบาลบ้านลูกรัก
239 10219 เด็กชาย ณฐนันท์ คนทรงแสน บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
240 10220 เด็กชาย ภูเบศ มณีวรรณ มานิตวิทยา
241 10221 เด็กชาย ธนวัฒน์ รัชฏะวานิช บ้านแม่จัน
242 10222 เด็กชาย ทินภัทร สายบุญตั้ง บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
243 10223 เด็กหญิง ขวัญฤทัย โวยยือ มานิตวิทยา
244 10224 เด็กชาย วรรณสิงห์ นันติดอย มานิตวิทยา
245 10225 เด็กชาย ธนัชภัคร ปันแก้ว บ้านแม่จัน
246 10226 เด็กชาย วรัชญ์ กิตตั้งเจริญ มานิตวิทยาคม
247 10227 เด็กชาย รัฐภาพ เบทู องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
248 10228 เด็กหญิง รัศมี มาเยอะ บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
249 10229 เด็กหญิง ทิพย์ธิดา นาใจ บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
250 10230 เด็กหญิง เพ็ญนภา เผ่าคีรี บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
251 10231 เด็กหญิง ปาณิศา มาเยอะ บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
252 10232 เด็กชาย เอกราช มาเยอะ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
253 10233 เด็กชาย เกียรติคุณ ตาสามบือ มานิตวิทยา
254 10234 เด็กชาย ธนกร มีเติม มานิตวิทยา
255 10235 เด็กหญิง ปีใหม่ เมือแลกุ เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
256 10236 เด็กหญิง กุลรดา หมื่อแล เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
257 10237 เด็กชาย นราธิป ศรีชมใจ บ้านป่าบงแม่จัน
258 10238 เด็กชาย อภิชาติ พรมเสน บ้านป่าบงแม่จัน
259 10239 เด็กชาย วรกานต์ ยอดมูลคลี ราชประชานุเคราะห์15
260 10240 เด็กชาย จารุวิด หวะจา เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎ์นุกูล)
261 10241 เด็กหญิง ลัลน์ลลิต เจริญสุข มานิตวิทยา
262 10242 เด็กชาย ปฐมกาล ดวงตา บ้านขาแหย่งพัฒนา
263 10243 เด็กหญิง วาสนา สุนันตา บ้านป่าตึง(วิทยประสาท)
264 10244 เด็กชาย โกวิทย์ เตือนจิต โรงเรียนบ้านป่าซาง
265 10245 เด็กชาย พายุ นามสอง เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
266 10246 เด็กหญิง กนกลักษณ์ เขื่อนศิริ เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
267 10247 เด็กหญิง พรปวีณ์ กองมี เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
268 10248 เด็กหญิง นันทกรณ์ เวชยางกูร เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
269 10249 เด็กหญิง พิชญา สุรินทร์ เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
270 10250 เด็กหญิง กัณฐิกา ปาลี เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
271 10251 เด็กชาย วรรณกร รีอินทร์ เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎ์นุกูล)
272 10252 เด็กชาย วิชญะ จี้จำปา เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
273 10253 เด็กชาย วรรณกานต์ รีอินทร์ เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎ์นุกูล)
274 10254 เด็กชาย ศาสวัติ ซางซื่อมูล เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎ์นุกูล)
275 10255 เด็กชาย ศุภกร นามปุ๊ด เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
276 10256 เด็กชาย ธนพล มูลมั่ง เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎ์นุกูล)
277 10257 เด็กหญิง นภัสกร จันทะราชา เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
278 10258 เด็กชาย พีรพัฒน์ พรมจันทร์ เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
279 10259 เด็กหญิง พิมพ์มาดา ทองดี บ้านป่าตึง(วิทยประสาท)
280 10260 เด็กหญิง พลอยขวัญ เอี่ยมศรี มานิตวิทยา
281 10261 เด็กหญิง หวาน นามสาม บ้านหนองแหย่ง
282 10262 เด็กหญิง ดรัญญา คำเงิน บ้านหนองเเหย่ง
283 10263 เด็กชาย เมธาสิทธิ์ มุ่งงาม มานิตวิทยา
284 10264 เด็กหญิง พิมพร น้ำอุ่น บ้านหนองแหย่ง
285 10265 เด็กชาย กฤชพล วงค์ษา บ้านป่าซาง (ดรุณานุสาสน์)
286 10266 เด็กชาย เธียรนริศ มูลชาภิรมย์ บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย
287 10267 เด็กชาย สามารถ จันทาพูน มานิตวิทยา
288 10268 เด็กชาย จักรพรรดิ จันทร์มะโน บ้านสันกอง
289 10269 เด็กชาย สรวิชญ์ คงเลิศสกุล บ้านสันกอง
290 10270 เด็กหญิง เบญจวรรณ มหาวงศนันท์ มานิตวิทยา
291 10271 เด็กหญิง สุดารัตน์ ลาหู่นะ บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย
292 10272 เด็กชาย รัฐศาสตร์ ปอแฉะ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
293 10273 เด็กชาย อนาวิทย์ มนสุวรรณ เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบปินราษฎร์นุกูล)
294 10274 เด็กหญิง ปัณฑิตา มาแปง เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎ์นุกูล)
295 10275 เด็กชาย ดนัยภัทร เมืองมา เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบปินราษฎร์นุกูล)
296 10276 เด็กหญิง พิศพร น้ำอุ่น เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎ์นุกูล)
297 10277 เด็กหญิง ศิริญา เชอมือ เทศบาลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
298 10278 เด็กหญิง ณิชกานต์ แสงจันทร์ เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎ์นุกูล)
299 10279 เด็กหญิง ศิริลักษณ์ เช่อเม๊าะกู่ เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎ์นุกูล)
300 10280 เด็กหญิง ณัชชา อยู่คเชนท์ บ้านห้วยไคร้
301 10281 เด็กหญิง อรกัญญา เบเช บ้านห้วนผึ้ง
302 10282 เด็กชาย กฤษกร ชัยศิลป์ เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
303 10283 เด็กชาย ชัยชนะ ดงปาลีย์ มานิตย์วิทยาคม
304 10284 เด็กหญิง กัญญพัชร มูลงาม บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
305 10285 เด็กหญิง ณัฐธิดา กะวีวัฒน์ บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
306 10286 เด็กชาย ธนพัทร อาจอ โรงเรียนมานิตวิทยาคม
307 10287 เด็กชาย เชิญยิ้ม ชีหมื่อ ตำรวจตระเวนชายแดนบำรุงที่112
308 10288 เด็กหญิง นาถตยา ชือมือ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
309 10289 เด็กหญิง ศรีวรรณ ยอดคำ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
310 10290 เด็กหญิง บัณยดา บัณฑะวงศ์ ศุภปัญญา
311 10291 เด็กหญิง อภิรดี อิ่มรัมย์ มานิตวิทยา
312 10292 เด็กหญิง พลอยไพลิน เบเชกู่ คริสเตียนแสงประทีป
313 10293 เด็กชาย ปุณณวิชญ์ บุญเสนอ บ้านสันโค้งแม่จัน
314 10294 เด็กชาย ไกลทิพย์ เมอแลกู่ โรงเรียนมานิตวิทยา
315 10295 เด็กหญิง อดิศา ยูเมีย บ้านสันโค้ง
316 10296 เด็กหญิง อารียา มาเยอะ บ้านป่าตึง(วิทยประสาท)
317 10297 เด็กหญิง กานชนิต ใจสม มานิตวิทยา
318 10298 เด็กชาย ศักรภพ จะคา บ้านป่าบงแม่จัน
319 10299 เด็กชาย พฤกษ์ น้อยหมอ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
320 10300 เด็กชาย จีรพัฒน์ กันแก้ว อนุบาลบ้านลูกรัก
321 10301 เด็กหญิง พิจิตรา เงินถา บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
322 10302 เด็กหญิง ชนิการญ์ จินดาวงษ์ ห้วยไร่สามัคคี
323 10303 เด็กหญิง จันทกร แลเชอกู่ บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย
324 10304 เด็กชาย นิพนธ์ อางี บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย
325 10305 เด็กชาย รัชต์พล คำเงิน บ้านสันโค้ง
326 10306 เด็กหญิง พิมพ์วลัญช์ ทองดี องค์การบริหารส่วนตำบนป่าตึง
327 10307 เด็กชาย นันทกร มาเยอะ สันโค้ง
328 10308 เด็กชาย คณพัชญ์ มงคลใหม่ บ้านแม่จัน
329 10309 เด็กหญิง รุ่งดาริน เทเหมย เฟื่องฟ้าวิทยา
330 10310 เด็กหญิง นลินทิพย์ เมามีจันทร์ สันติวิทยา
331 10311 เด็กชาย ธนวินท์ โชคธรรมสิทธิ์ บ้านโป่งน้ำร้อน
332 10312 เด็กชาย นวภูมิ อามอ บ้านป่าบงแม่จัน
333 10313 เด็กหญิง จูลี่ อามอ บ้านใหม่สามัคคี
334 10314 เด็กชาย กิตติณัฏฐ คำเงิน วัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)
335 10315 เด็กหญิง กฤติพร แดงจำรูญ แม่คำ(ประชานุเคราะห์)
336 10316 เด็กหญิง วณิษา ใจวงษ์ เทศบาล 2 บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
337 10317 เด็กชาย กรวิชญ์ - เทศบาลท่าสุด (บ้านบ่อทอง)
338 10318 เด็กหญิง พิมญดา รุ่งสิริกุล ประชารัฐพัฒนา
339 10319 เด็กชาย อดิศร ไพรรำพึงสกุล ธรรมจาริกอุปถัมภ์1
340 10320 เด็กหญิง สมฤทัย มาเยอะ ธรรมจาริกอุปถัมภ์1
341 10321 เด็กชาย หมิงหลง แซ่จ้าว ธรรมจาริกอุปถัมภ์๑
342 10322 เด็กชาย บุรินทร์ พงษ์โคกกรวด มานิตวิทยา
343 10323 เด็กชาย วทัญญู เขียวเพชร บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย
344 10324 เด็กหญิง ณรินทร์ทิพย์ มั่นดี บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
345 10325 เด็กชาย เยเรมีย์ มาเยอ มานิตวิทยา
346 10326 เด็กชาย ทศพล อางี ประชารัฐพัฒนา
347 10327 เด็กชาย พงศกร เเซ่ลี บ้านธรรมจาริก
348 10328 เด็กหญิง จิรภัทร์ บุญเป็ง บ้านห้วยไคร้
349 10329 เด็กชาย อานนท์ สุวรรณ บ้านห้วยไคร้
350 10330 เด็กชาย ธนวัฒน์ ปันแดง มานิตวิทยา
351 10331 เด็กชาย สุกฤษฎิ์ ปันแดง มานิตวิทยา
352 10332 เด็กชาย เซบัสเตียน ปวนแก้วหาญ มานิตวิทยาคม
353 10333 เด็กชาย ขจรเกียรติ ปรีดีประเสริฐศรี พญาไพรไตรมิตร
354 10334 เด็กชาย ทวีชัย แชหมื่อ บ้านผาจี
355 10335 เด็กชาย อโณทัย ลาเชกู่ พญาไพรไตรมิตร
356 10336 เด็กหญิง สุภาพร อาซอง สันทราย(พรหมณีวิทยา)
357 10337 เด็กชาย พงษกร ลาบือ ชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป)
358 10338 เด็กหญิง ธิดา เวคินทิชากร ชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป)
359 10339 เด็กชาย ธนากร ตาติดแสง มานิตวิทยาคม
360 10340 เด็กหญิง ธัญทิพ ปอแฉ่ บ้านป่าซาง(ซางดรุณนุสาสน์
361 10341 เด็กหญิง พิมพ์ลภา สอาดเอี่ยม สันทราย(พรมณีวิทยา)
362 10342 เด็กชาย วิทยา สายสิงทูล บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย
363 10343 เด็กชาย กิตติชัย ละเอียด บ้านห้วยมะหินฝน
364 10344 เด็กชาย สุทิวัส บุญแสง บ้านห้วยมะหินฝน
365 10345 เด็กชาย พิทยา เชอหมื่อ มานิตวิทยา
366 10346 นางสาว สุดา มาเยอะ บ้านห้วยมะหินฝน
367 10347 เด็กหญิง พัชรพร กันนะ บ้านถ้ำปลา
368 10348 เด็กหญิง วิจิตรา ทาไว บ้านถ้ำปลา
369 10349 เด็กหญิง ณัฐธิดา กันนะ บ้านถ้ำปลา
370 10350 เด็กหญิง ณัฐวรา ชัยวงค์ มานิตวิทยา
371 10351 เด็กหญิง นามู ลาหู่นะ บ้านปางสา
372 10352 นาย ปณต วันดี บ้านใหม่สามัคคี
373 10353 เด็กหญิง กัณะติกาญจน์ จะลอ บ้านห้วยมะหินฝน
374 10354 เด็กหญิง ฐิติรัตน์ ศรีโลจ๋าว บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
375 10355 เด็กชาย ปิยวัฒน์ ฉัตรแก้ว บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย
376 10356 เด็กหญิง ฑิฆัมพร ธำรงดิลก บ้านห้วยไร่สามัคคี
377 10357 เด็กชาย อัศวิน แก่นทน บ้านผาเดื่อ
378 10358 เด็กหญิง อารีญาศิริกรณ์ เคนคำ บ้านผาเดื่อ
379 10359 เด็กหญิง อชิรญา กิตติวานิชกุล บ้านผาเดื่อ
380 10360 เด็กชาย วชิรวิทย์ แซ่จ๋าว บ้านผาเดื่อ
381 10361 เด็กชาย ณัชกุล แซ่ลี บ้านผาเดื่อ
382 10362 เด็กชาย ธาราพงษ์ แซ่ลี บ้านผาเดื่อ
383 10363 เด็กหญิง สุภานัน ธิรินทอง บ้านสันกอง
384 10364 เด็กหญิง นันทิดา รูปแก้ว เฟื่องฟ้าวิทยา
385 10365 เด็กชาย สมชาย เชอหมื่อ บ้านแม่หม้อ
386 10366 เด็กหญิง พรทิวา พงศ์สิริวิโรจน์ บ้านแม่จัน(เชียงเเสนประชานุสาสน์)
387 10367 เด็กชาย ชัยยา จันทร์ปัญญา บ้านสันโค้ง แม่จัน
388 10368 เด็กชาย อังธิวา เบียเช เวียงกือนา
389 10369 เด็กหญิง กุลนิษฐ อาจอ บ้านแม่จันเชียงแสนประชานุสาสน์
390 10370 เด็กหญิง กัลยา วงศ์ใหญ่ บ้านหนองแว่น
391 10371 เด็กหญิง ภัทรนันท์ ตันอินทร์ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
392 10372 เด็กชาย โชตินล อุดมสถิต องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
393 10373 เด็กหญิง รินรดี โชติช่วงศุภวงศ์ ศุภปัญญา
394 10374 เด็กหญิง กัญญารัตน์ นามสาม บ้านใหม่สามัคคี
395 10375 เด็กชาย ณฐพล ยี่แซว บ้านป่ายาง
396 10376 เด็กชาย รักษ์ พงศ์สวัสดิ์ บ้านแม่คี-หนองอ้อ
397 10377 เด็กชาย เจริญ หม่อโป๊ะกู่ บ้านถ้ำปลา
398 10378 เด็กชาย พัชรพงษ์ คำเงิน เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎ์นุกูล)
399 10379 เด็กชาย ทัศน์ นามสาม บ้านใหม่สามัคคี
400 10380 เด็กหญิง พิชญาภา สุริยะวงค์ มานิตวิทยา
401 10381 เด็กหญิง ภัทรวดี กนิษฐารมย์ เทศบาลท่าสุด (บ้านบ่อทอง)
402 10382 เด็กชาย กรวัชร นามสุข บ้านใหม่สามัคคี
403 10383 เด็กชาย สุวิน มาเยอะ บ้านใหม่สามัคคี
404 10384 เด็กชาย สุชาติ มาเยอะ บ้านใหม่สามัคคี
405 10385 เด็กหญิง วิชญาพร ปูนะ บ้านเเม่จัน(เชียงเเสนประชานุสาสน์)
406 10387 เด็กหญิง พิมล อาเชอะ บ้านห้วยผึ้ง
407 10388 เด็กชาย ยงยุทธ เสถียรทวี บ้านถ้ำปลา
408 10389 เด็กชาย จักรพรรดิ์ วังคำ อนุบาลศรีค้ำ
409 10390 เด็กหญิง สุรีย์พร เรือนคำ อนุบาลศรีคํ้า
410 10391 เด็กหญิง ศิลดา คืนมาเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
411 10392 เด็กชาย ภาณุวัฒิ บุญมา บ้านป่าเปาป่าซางน้อย
412 10393 เด็กชาย ณัฐนันท์ ขันนาค อนุบาลศรีค้ำ
413 10394 เด็กชาย วรวุฒิ ดวงดอกมูล ศุภปัญญา
414 10395 เด็กหญิง เอมมี่ บอแฉ่ บ้านเเม่จัน(เชียงเเสนประชานุสาสน์)
415 10396 เด็กชาย คเชนทร์ อาเอค บ้านแม่จัน
416 10397 เด็กชาย นรพนธ์ นาละต๊ะ อนุบาลศรีค้ำ
417 10398 เด็กหญิง รุ่งรัศมี ปัญญาธิ บ้านแม่จัน
418 10399 เด็กชาย พนิชกร แสนเสมอใจ สันทราย(พรมณีวิทยา)
419 10400 เด็กหญิง กมลรัตน์ อยู่ลือ ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
420 10401 เด็กชาย กฤตภาส หมอเก่ง อนุบาลบ้านลูกรัก
421 10402 เด็กชาย วีรยุทธ เชื้อแขก บ้านถ้ำปลา
422 10403 เด็กชาย ตะวันฉาย นันทะกุล บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
423 10404 เด็กหญิง อัจฉรา ทาระใจ บ้านกิ่วพร้าว
424 10405 เด็กชาย ศิวกร แซ่จ๋าว บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุศาสน์)
425 10406 เด็กชาย รัตนชาติ เหรัญญะ บ้านแหลว-นาล้อม
426 10407 เด็กชาย ภาคิน เกือมรัมย์ สามัคคีพัฒนา
427 10408 เด็กหญิง พราว ดวงทับจันทร์ อนุบาลศรีมหาโพธิ
428 10409 เด็กหญิง สุธาสินี ปัญญา แม่คำ(ประชานุเคราะห์)
429 10410 เด็กหญิง ธัญรัตน์ สุดใจ ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
430 10411 เด็กหญิง ฝันฝั่ง แซ่หยี่ บ้านป่าบงแม่จัน
431 10412 เด็กหญิง ศภสุตา เรือนปิน ป่าบง
432 10413 เด็กหญิง พิมนภา ปอแฉ่ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีคำ(บ้านเวียงสา)
433 10414 เด็กหญิง ทยาทร โหว่ยคือ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ(บ้านเวียงสา)
434 10415 เด็กหญิง ภัทรพร โวยยือ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีค้ำ (บ้านเวียงสา)
435 10416 เด็กชาย สุวิจักขณ์ เขื่อนเพชร บ้านแหลว
436 10417 เด็กหญิง จิรณา หมื่อแล เเม่คำ(ประชานุเคราะห์)
437 10418 เด็กหญิง ณัฐธิดา ทองดี อนุบาลบ้านลูกรัก
438 10419 เด็กหญิง รัชดาภร ยาวุฒิ อนุบาลบ้านลูกรัก