รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นม.1


ลำดับ เลขที่ใบสมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 20001 เด็กชาย จิรพัฒน์ โคตรธรรม อนุบาลบ้านลูกรัก
2 20002 เด็กชาย คมกฤต คำอ้าย มานิตวิทยา
3 20003 เด็กหญิง อัญชลินทร์ บุญรอด มานิตวิทยา
4 20005 เด็กชาย จตุรภัทร โสวรรณา บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
5 20006 เด็กชาย ชิษณพงศ์ แถมนิล มานิตวิทยา
6 20007 เด็กชาย ณวพล ทรายหมอ อนุบาลบ้านลูกรัก
7 20008 เด็กหญิง เบญญาภา ชัยสาร มานิตวิทยา
8 20009 เด็กหญิง ณัฐวดี ณัฐวงศ์ศิริ มานิตวิทยา
9 20010 เด็กชาย พัชรพงษ์ บุญศรี บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
10 20011 เด็กหญิง ณัทพัฒน นวลนิ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตึง
11 20012 เด็กชาย กฤษฎา ใหญ่วงค์ มานิตวิทยา
12 20013 เด็กชาย เดชปภัช ซือมื้อ มานิตวิทยา
13 20014 เด็กชาย วีรภัทร มาลา บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
14 20015 เด็กชาย บูรพา จันแว่นคำ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประสานุสาสน์)
15 20016 เด็กหญิง ศิรประภา ตาวงค์ โรงเรียนมานิตวิทยา
16 20017 เด็กชาย วอชิงตัน ขันธอุบล บ้านแม่จันเชียงแสนประชานุศาส
17 20018 เด็กหญิง ขีโรชา ไชยวงค์ มานิตวิทยา
18 20019 เด็กชาย คุณานนท์ อุดมเดช บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
19 20020 เด็กหญิง ญาณิศา ปันทะทา บ้านแม่จันเชียงแสนประชานุสาสน์
20 20021 เด็กชาย ปุณณภพ สุทธิพรมณีวัฒน์ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
21 20022 เด็กหญิง สุนิษา ไกรศรี บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
22 20023 เด็กชาย บุรเศรษฐ์ พิมลเกษตรสิน มานิตวิทยา
23 20024 เด็กหญิง สุกัญญา วัวยเยอ มานิตวิทยา
24 20025 เด็กชาย หมิงเชียน เลี่ยว บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
25 20026 เด็กชาย ธนกฤต ตันน้อง บ้านท่าข้าวเปลือก
26 20027 เด็กหญิง กัญญาณัฐ ปันทะทา บ้านแม่จันเชียงแสนประชานุศาสตร์
27 20028 เด็กหญิง พิมพ์ณิภา เยาวสิงห์ บ้านแม่จันเชียงแสนประชานุศาสตร์
28 20029 เด็กหญิง โยษิตา สายบุญผ่อง บ้านท่าข้าวเปลือก
29 20030 เด็กชาย ฐปนัท กันธิยะกาศ บ้านท่าข้าวเปลือก
30 20031 เด็กหญิง ปาริชาติ สุวรรณพงค์ บ้านท่าข้าวเปลือก
31 20032 เด็กหญิง ผกาทิพย์ มูลวงค์ บ้านท่าข้าวเปลือก
32 20033 เด็กชาย ตรัย ชุมภูวิเศษ เทศบาล7 ฝั่งหมิ่น
33 20034 เด็กชาย ตรีภพ ตรีวิชา มานิตวิทยา
34 20035 เด็กชาย ธนนัฐ ยอดมูลคี บ้านแม่คี-หนองอ้อ
35 20036 เด็กหญิง เขมจิรา บุญฮอง อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)
36 20037 เด็กชาย ณกร แซ่ลี มานิตวิทยา
37 20038 เด็กชาย ธนภัทร ชุ่มเมืองเย็น บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
38 20039 เด็กหญิง มุขวดี บุญอยู่ มานิตวิทยา
39 20040 เด็กหญิง บัณยดา บัณฑะวงศ์ ศุภปัญญา
40 20041 เด็กหญิง สุภาพร คำลือ บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
41 20042 เด็กชาย ปาณนาถ ดวงทิพย์ บ้านแม่จันเชียงแสนประชานุศาสตร์
42 20043 เด็กชาย ศรัญญู มงคลโรจน์กุล บ้านขาแหย่งพัฒนา
43 20044 เด็กหญิง อมีนา ปิงมะวงค์ เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
44 20045 เด็กหญิง รุ่งนภา นงค์ยา เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
45 20046 เด็กหญิง ณรินทร์ ก้อใจ บ้านป่าบง(หล้าราษฎร์วิทยา)
46 20047 เด็กหญิง อริสรา มาแก้ว บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
47 20048 เด็กชาย ธนวัฒน์ สิทธิแก้ว บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
48 20049 เด็กหญิง บุญญาณี คำเงิน เทศบาลตำบลแม่คำ(แม่คำสบเปินราษฎร์นุกูล)
49 20050 เด็กหญิง รจเรศ จันทาพูน บ้านเทอดไทย
50 20051 เด็กชาย เดชพิภัช วิบูลพูนทรัพย์ มานิตวิทยา
51 20052 เด็กหญิง ฉัตรวิมล อินต๊ะใฝ โรงเรียนเทศบาล ๒ บ้านใหม่ประกอบราษฎร์วิทยานุกูล
52 20053 เด็กหญิง ณชยกรภรรศ อธิรัฐธนฤทธิ์ บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
53 20054 เด็กหญิง ศิริรัศมิ์ ปุระเสาร์ บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย
54 20055 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ขัดคำกอง บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย
55 20056 เด็กชาย พิพัช เมอโป๊ะกู่ บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย
56 20057 เด็กหญิง พิชญนันท์ กาวิละนันท์ บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย
57 20058 เด็กหญิง อนงค์รัตน์ วิบูลสิริสมบัติ บ้านป่ากว๋าว-ดอนชัย
58 20059 เด็กชาย อนุรักษ์ ปิตะกา บ้านแม่คี-หนองอ้อ
59 20060 เด็กหญิง ภัคชิภา ชุมภูแก้ว อนุบาลจอมสวรรค์(บ้านบ่อก๊าง)
60 20061 เด็กหญิง ณัฐวรา ถาบุตร บ้านป่าซาง(ซางดรุณานุสาสน์)
61 20062 เด็กชาย กฤตลักษณ์ มณีเขียว ดรุณราษฎร์วิทยา
62 20063 เด็กชาย พฤณ สุธรรมน้อย บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ