รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้นม.4


ลำดับ เลขที่ใบสมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 เด็กหญิง ชนัญธิดา ภิมาลย์ เทศบาล 6 นครเชียงราย
2 นาย สิทธิพล หนานใส่ วัดแม่คำวิทยา
3 นางสาว อมรรัตน์ เเซ่ลี เชียงของวิทยาคม
4 นางสาว สมิดา เยเบียง ราชประชานุเคราะห์ 62
5 นางสาว พัชรา วิเศษงามจรูญ สหศาสตร์ศึกษา
6 นาย ทินกร แปค่อง เเม่จันวิทยาคม
7 เด็กหญิง จุฬาลักษณ์ สายดู วัดถ้ำปลาวิทยาคม
8 นางสาว กนกจันทร์ เยอเบาะ นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
9 นาย อิทธิกร มาเยอะ วัดแม่คำวิทยา
10 เด็กหญิง อวยพร ยาลือ บ้านสันติสุข
11 เด็กชาย เด่น เจ่ตอง บ้านห้วยไร่
12 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ยศสระน้อย ร่องก๊อ ม่วงคำ
13 นางสาว นภัสชล โวยแม วัดถ้ำปลาวิทยาคม
14 นางสาว โสภา แซ่ว่าง โรงเรียนบ้านเทอดไทย
15 นางสาว วิภาดา สีสรรงาม บ้านห้วยไคร้
16 นางสาว ธัญลักษณ์ หมี่เตะ โรงเรียนบ้านสันติสุข
17 นางสาว หมี่ผ่า หมื่อแล แม่คำ (ประชานุเคราะห์)
18 นาย ภากรณ์ มาเยอะ เชียงเเสนวิทยาคม
19 นาย สมชาติ ทวีเกียรติไพศาล ราชประชานุเคราะห์62
20 นางสาว วรีนธร วิบูลวิโรจน์วงศ์ เเม่จันวิทยาคม
21 นาย สมชาย เชอมือ นิคมสร้างตนเองสังเคราะห์ชาวเขา
22 นาย ฟ้าคุ้ม เเยฉ่อ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
23 เด็กหญิง พอเพียงฝัน ยะสุกิม แม่จันวิทยาคม
24 นาย ต้น สกุลเจริญวานิช เเม่จันวิทยาคม
25 นาย ณัฐพนธ์ นะโยสิน แม่จันวิทยาคม
26 นางสาว พิจิตรตรา เยาวสิงห์ แม่จันวิทยาคม
27 นางสาว ธัญชนก ไทยใหญ่ ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ
28 นาย ศุภชัย ชินถัง บ้านห้วยไร่สามัคคี
29 นางสาว วิไลลักษณ์ มาเชกู่ บ้านปางสัก
30 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ยศสระน้อย บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
31 นาย สุดเขต ธนุนาจารย์ บ้านแม่จันเชียงแสนประชานุศาสตร์
32 เด็กหญิง จิรัชญา กานิน บ้านแม่จัน
33 เด็กหญิง กานต์สินี วงศ์บุญชัยเลิศ บ้านป่ายาง
34 เด็กหญิง ชลดา โวยหยือ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
35 นาย รัชภัทร ตินอาสา เซกา
36 นางสาว อาลู เบเชกู่ บ้านแม่คำประชานุเคราะห์
37 40001 เด็กหญิง ภาวิดา รัญชนานนท์ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
38 40002 นางสาว เปมิกา เชอมือกู่ บ้านห้วยไคร้
39 40003 นางสาว ลัดดา เยอเสอะ สันทราย(พรหมณีวิทยา)
40 40004 นาย พีรภัทร์ ใหม่ปัน บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุศาสตร์)
41 40005 นางสาว มายด์ บุญศรี บ้านโป่งน้ำร้อน
42 40006 นาย พงศ์ภาวี แพงอานนท์ บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)
43 40007 เด็กหญิง ประกายดาว ชื่นอรุณชัย วัดถ้ำปลาวิทยาคม
44 40008 นาย ณัชพล พลศักดิ์ เเม่จันวิทยาคม
45 40009 นาย สมจิตร วุ่ยยื่อ สันทราย(พรหมณีวิทยา)
46 40010 นางสาว นัทธมน วัฒนาอรุณ สันทราย (พรหมณีวิทยา)
47 40011 นาย ฐาปกรณ์ ทากาศ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
48 40012 นาย สิวัฒน์ กาลาม แม่จันวิทยาคม
49 40013 นางสาว วิจิตพร ด้วงพยัคฆ์ วัดโพธิ์นิมิต
50 40014 นาย โยนา หมื่อแลกู่ สันทราย(พรหมณีวิทยา)
51 40015 นางสาว ชมพูนุช แดงสุวรรณ์ ราชประชานุเคราะห์62
52 40016 นางสาว หมี่เยอะ อางี บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
53 40017 นางสาว แก้วตา อายี บ้านห้วยผึ้ง
54 40018 นางสาว วันดี สุริยะประวรรตน์ บ้านห้วยผึ้ง
55 40019 นางสาว ประไพพร พนาไพศาลกุล โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง
56 40020 นาย วีรภาพ วิบูลจิตเจริญ อนุบาลแม่ฟ้าหลวง
57 40021 นาย เสน่ห์ หม่อโป๊ะกู่ บ้านห้วยไคร้
58 40022 นาย สิทธิศักดิ์ เชอมื่อ บ้านแม่จัน
59 40023 นาย นพดล ชือมือ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
60 40024 เด็กชาย วุฒิชัย มีรัช สันทราย(พรหมณีวิทยา)
61 40025 นางสาว วรรณิศา มาเยอะ สันสลีหลวง-สันนายาว
62 40026 นาย จะมู จะกู ห้วยขน
63 40027 เด็กชาย คชานนท์ เงางาม บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
64 40028 นาย ชัชฤทธิ์ โศภิษฐ์เพ็ญ แม่สายประสิทธิ์
65 40029 นางสาว มลิวรรณ์ แซ่เล้า เชียงของวิทยาคม
66 40030 นางสาว ธัญญรัตน์ รุ่งภาณุมาศ บ้านเเม่ข้าวต้มท่าสุด
67 40031 นางสาว วรัทญา คิดข้างบน บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)
68 40032 นางสาว เขมิกา บัวทิพย์ บ้านห้วยน้ำราก(ไตรราษฎร์บำรุง)
69 40033 เด็กหญิง วัลลภา แซ่เติ๋น บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์
70 40034 นาย ภูมิภัทร มาเยอะ บ้านมนตรีวิทยา
71 40035 นางสาว ศริณย์พร อุราแก้ว ริมโขงวิทยา
72 40036 นาย กฤษฎา คำเน็ด โรงเรียนบ้านแม่จัน
73 40037 เด็กชาย วรชัย ชื่นวิไลทรัพย์ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
74 40038 นาย วัชรพล แซ่ว่าง บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
75 40039 นางสาว เมยาวี มาเยอะ บ้านเเม่คำ(ประชานุเคราะห์)
76 40040 นางสาว วรัชยา วงค์ปวน บ้านห้วยไคร้
77 40041 นางสาว สุวภัทร ฟุ้งพงศธร บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
78 40042 นาย ธนกร นามแปง แม่จันวิทยาคม
79 40043 นาย เจษบดินทร์ ใจกุศลดำรง แม่จันวิทยาคม
80 40044 นาย กรชวัล โสภณคูณทอง บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
81 40045 นางสาว สุภัสรา เปียแช บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
82 40046 นาย รัฐพล เวยื่อ บา้นห้วยมะหินฝน
83 40047 นางสาว ณัฏฐิกา รัตนะ บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
84 40048 นางสาว เอราญา เม่อแลกู่ บ้านห้วยมะหินฝน
85 40049 นาย ธีวรา เลี่ยมงาม โรงเรียนเทศบาล3 (วิมุกตายน)
86 40050 เด็กหญิง กัญญารัตน์ ยศสระน้อย บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
87 40051 นางสาว พิมพ์ชนก ทองดี บ้านโป่งน้ำร้อน
88 40052 นางสาว อชิรญา สาพูนคำ บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ
89 40053 นางสาว เต็มยุดา หมื่อแล บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
90 40054 นางสาว อัญชัน วิบูลสิริสมบัติ บ้านเเม่คำ(ประชานุเคราห์)
91 40055 นางสาว อรทัย มาเยอะ บ้านเเม่คำ(ประชานุเคราะห์)
92 40056 นาย ธนภูมิ คำพร เเม่จันวิทยาคม
93 40057 นาย ชนกันต์ กว้านวิพิธกาญจน์ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
94 40058 นางสาว กัลยารัตน์ เตจ๊ะ บ้านห้วยไคร้
95 40059 นางสาว บุณยนุช ทะนันใจ บ้านห้วยไคร้
96 40060 นาย เตชิต อ่างคำหงษ์ สันติคีรีวิทยาคม
97 40061 นางสาว พิชชาภรณ์ ธำรงกมล บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
98 40062 นาย ธีรนน วาระยา บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
99 40063 นางสาว ฐิติรัตน์ กิจพิทักษ์ บ้านห้วยไคร้
100 40064 เด็กหญิง ศศินา โวยยือกู่ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
101 40065 นางสาว อริษา เบเมียกู่ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
102 40066 เด็กหญิง พิมพ์วิภา ปอเเชกู่ บ้านเเม่คำ(ประชานุเคราะห์)
103 40067 นางสาว วรกานต์ แลเชอ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
104 40068 นางสาว ธิดา เชกอง ราชประชานุเคราะห์62
105 40069 นางสาว พรทิพย์ กันทาเเสง เเม่จันวิทยาคม
106 40070 นางสาว สุพิชฌาย์ ฤกษ์เปี่ยม ภูซางวิทยาคม
107 40071 นาย ธนาธาร พรมมาลี แม่คำประชานุเคราะห์
108 40072 นางสาว ณัฐวลัญช์ พรมใจ แม่จันวิทยาคม
109 40073 เด็กชาย สิทธิพล ศรีธัญญลักษณ์ แม่จันวิทยาคม
110 40074 เด็กหญิง ภาวิตา อภิรัตนชัย ตชด ทอท เฉลิมพระเกียรติฯ
111 40075 นางสาว พัชรินทร์ พูเบกู่ บ้านห้วยมะหินฝน
112 40076 เด็กหญิง จันทรัช ละหู่นะ ตชด ทอท เฉลิมพระเกียรติฯ
113 40077 นาย นพรัตน์ ทาคำมา วัดถํ้าปลาวิทยาคม
114 40078 นางสาว อรวรรณ โสภณเบญจกุล แม่จันวิทยาคม
115 40079 เด็กหญิง ธิดาภาธนิดา เกิดศิริ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
116 40080 นางสาว ปองทิพย์ ชีหมื่อกู บ้านห้วยไคร้
117 40081 นางสาว ชยิสร เพ็งอ่ำ บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
118 40082 นางสาว พิยดา รุ่งลักษมี แม่จันวิทยาคม
119 40083 นาย วนศักดิ์ เยเปี่ย โป่งน้ำร้อน
120 40084 เด็กชาย กฤติกุล วิบูลสิริพร บ้านโป่งน้ำร้อน
121 40085 นางสาว กวินตา พรมชัย บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
122 40086 นางสาว ชนาภัทร์ ราชคม แม่จันวิทยาคม
123 40087 นาย จักรินทร์ ไชยวงศา นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
124 40088 นาย จารุพิชญ์ แซ่โจว ธรรมจาริกอุปถัมภ์1
125 40089 นางสาว พรรณราย พูลทรัพย์ เซนต์เทเรซา
126 40090 นาย วรกันต์ เทพวงค์ แม่จันวิทยาคม
127 40091 นาย ธนพัฒน์ วงค์วิชัย เเม่จันวิทยาคม
128 40092 เด็กชาย ศิลา เพ็งสวรรค์ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
129 40093 นางสาว รุ่งนภา แซ่อ้าย บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
130 40094 นางสาว สุทธิดา น้ำใจบริสุทธิ์ บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
131 40095 นางสาว เปรมจิรา นันตา บ้านแม่จัน(เชียงเเสนประชานุสาร์ส)
132 40096 นางสาว ญาณิศา รัตนพรศรีสกุล บ้านห้วยใคร้
133 40097 นาย ณัฐพล ดวงพวงคำ บ้านห้วยไคร้
134 40098 นางสาว สุนิศา วิทยา บ้านห้วยไคร้
135 40099 นางสาว นดาริน โสภณเอื้ออำนวย เเม่จันวิทยาคม
136 40100 นาย กิตติกรณ์ เบเชกู่ ห้วยซ้อวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก
137 40101 นางสาว อรภัสญาน์ แลเชอ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์62
138 40102 นางสาว สุกัญญา เยอแจะ ธรรมจาริกอุปถัมภ์1
139 40103 นาย วุฒิชัย เพอเมีย บ้านห้วยมะหินฝน
140 40104 นาย ธีรเดช แสงทอง ปิยะพรพิทยา
141 40105 เด็กชาย ประสิทธิ์ เชอมื่อ ชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป)
142 40106 นาย อติชาติ แซ่เหมา บ้านห้วยมะหินฝน
143 40107 นางสาว ญาณวิภา เเช่ลี บ้านห้วยมะหินฝน
144 40108 นางสาว สกาวใจ แก้วใจ บ้านห้วยมะหินฝน
145 40109 นางสาว ธิดาพร เลเชกู บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
146 40110 นางสาว หมี่ทุม ยูลึ บ้านแม่จัน (เชียงแสนประชานุสาสน์)
147 40111 นางสาว ศุภลักษณ์ นามใส บ้านห้วยมะหินฝน
148 40112 นาย ภาคภูมิ สมบูรณ์ สามัคคีวิทยาคม
149 40113 นาย พงษ์ศกร วัณณภูมิ ธรรมจาริกอุปถัมภ์1
150 40114 นาย ศิวกร จริยประเสริฐ ธรรมจาริกอุปถัมภ์1
151 40115 นางสาว ศาลิณี เจริญสุขสันติกุล ธรรมจาริกอุปถัมภ์1
152 40116 นาย พีรเดช เปียแล่ โรงเรียน ตชด.ทอท เฉลิมพระเกียรติ
153 40117 นางสาว เเพรไหม ช้างปาน จันจว้าวิทยาคม
154 40118 นาย ชนสรณ์ คำยงค์ วัดแม่คำวิทยา
155 40119 นาย วรากร เบี้ยเชะ ชุมชนศึกษา(บ้านแม่แสลป)
156 40120 นางสาว เอมี่ เยลุ่ม ชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะเเลป)
157 40121 นางสาว จารุนิภา แซ่ว่าง บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
158 40122 นาย ภูมิเพชร ศรีสมุทรนาค บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
159 40123 นางสาว วรัชยา มิลิกาญจน์ ชุมชนศึกษา(บ้านแม่สะแลป)
160 40124 นางสาว พิมชดา ยี่เปลว นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
161 40125 เด็กชาย โรนัลโด้ อาจอ นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
162 40126 นาย พงศธร อูปกา โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
163 40127 เด็กชาย อาก่อ ยอลึ นิคมสร้างตนเองสังเคราะห์ชาวเขา
164 40128 เด็กชาย ปฏิภาน แซ่มือ นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
165 40129 นางสาว พิจิตรา โกลาวัลย์ นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
166 40130 นางสาว พิมพิศา มาเยอะ นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
167 40131 เด็กชาย อนุชา สว่างงาม เเม่จันวิทยาคม
168 40132 เด็กหญิง เมษา แลเชอกู่ นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
169 40133 นางสาว อาหมี่ พีเมีย นิคมสร้าตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
170 40134 เด็กหญิง สุนิกา วินิจเตชะ บ้านเเม่จัน(เชียงเเสนประชานุสาสน์)
171 40135 นางสาว รัฐชฎา เพียวเชกู่ นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
172 40136 นางสาว สุมาลี เยเปียง นิคมสร้างตนเองสังเคราะห์​ชาวเขา
173 40137 เด็กชาย ธนวัฒน์ พรชัยนุเดช บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
174 40138 นางสาว อรวรรณ อาซ้อง บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
175 40139 นางสาว ภัทรธาวดี พุทธเศรษฐ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
176 40140 นางสาว มลธิสา ปอแฉ่ นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
177 40141 นางสาว ลูซี่ เชกอ นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
178 40142 เด็กหญิง มะลิวัลย์ อมรรัตน์โภคิน นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
179 40143 นางสาว พิชชาพร หมื่อแล นิคมสร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขา
180 40144 นาย ภูริพัฒน์ รักษา แม่จันเชียงแสนประชานุสาสน์
181 40145 เด็กชาย สิทธิศักดิ์ ซื่อมือ นิคนสร้างเองสงเคราะห์ชาวเขา
182 40146 เด็กหญิง รัตนสุดา แสนจึง ธรรมจาริกอุปถัมภ์ 1
183 40147 เด็กหญิง ญานี เยอเเจะ บ้านเเม่จัน(เชียงเเสนประชานุสาสน์)
184 40148 นางสาว อรนุช เบียวเช บ้านแม่จัน เชียงแสนประชานุสาสน์
185 40149 เด็กหญิง ขวัญหทัย พนาแสนสุขใจ บ้านแม่จัน(เชียบแสนประชานุสาสน์)
186 40150 นางสาว ปกามาศ ปอแฉ่ บ้านเเม่จัน(เชียงเเสนประชานุสาสน์)
187 40151 นาย ศรเพชร ใจสะอาด บ้านโป่งน้ำร้อน
188 40152 เด็กหญิง ขวัญจิรา คำสม แม่จัน (เชียงเเสนประชานุสาสน์)
189 40153 นางสาว บุณยาพร ยอลือ บ้านเเม่จัน(เชียงเเสนประชานุสาสน์)
190 40154 นาย วชิรวิทย์ คำเงิน แม่จันวิทยาคม
191 40155 นางสาว ณัฐภรณ์ พงศาไพร บ้านสันติสุข
192 40156 นาย ทยุต แซ่ลี บ้านสันติสุข
193 40157 นางสาว อาชุ มือแล บ้านสันติสุข
194 40158 นาย พิรัชย์ แสงแก้ว แม่จันวิทยาคม
195 40159 นางสาว ธิดาพร มูลประเสริฐ เทศบาล2(แม่ต๋ำดรุณเวทย์)
196 40160 เด็กชาย ชาญวิทย์ ศรีโลต๋วน บ้านแม่จันเชียงประชานุสาสน์
197 40161 นาย ธนภัทร วรัตธ์คุณากร แม่จันวิทยาคม
198 40162 เด็กหญิง สุรีย์ อภิมงคลรัตน์ อนุบาลแม่ฟ้าหลวง
199 40163 นาย สุทธิพงษ์ คำยงค์ วัดแม่คำวิทยา
200 40164 นางสาว กัญญรัตน์ ทายะนา บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
201 40165 นาย วรากร เขื่อนคำแสน แม่จันวิทยาคม
202 40166 นางสาว ธัญญาเรศ หมี่เตะ แม่จันวิทยาคม
203 40167 นางสาว มนัสนันท์ แสนอินเมือง ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
204 40168 นาย เอกชัย วงศ์พิทักษ์วรกุล ดอยแสนใจ
205 40169 เด็กชาย รังสิมันตุ์ กันธิยา แม่จันวิทยาคม
206 40170 นาย วัชรพล วงค์ษา แม่จันวิทยาคม
207 40171 นาย บูรภา แลเชอกู่ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
208 40172 นาย วรโชติ มาเยอะ โรงเรียนธรรมจาริกอุปถัมภ์1
209 40173 นางสาว จุฑามาศ สุริยะ แม่จันวิทยาคม
210 40174 นางสาว ชญาภา ธรรมวงค์ เชียงแสนวิทยาคม
211 40175 นาย แสงตะวัน แซ่เติ๋น วัดถ้ำปลาวิทยาคม
212 40176 นางสาว ขวัญมนัส เชอเมอ บ้านโป่งน้ำร้อน
213 40177 นางสาว กันยา จันทาพูน บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
214 40178 นางสาว อาลู เบเชกู่ บ้านแม่ประชานุเคราะห์
215 40179 นางสาว พัชรินทร์ กุลวงศ์ แม่จันวิทยาคม
216 40180 นางสาว สุจิรา ปัญบือ แม่จันวิทยาคม
217 40181 เด็กชาย สิรภพ วันทรัพย์ แม่จันวิทยาคม
218 40182 นาย จิตติพัฒน์ เรือนคำมา โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
219 40183 นาย เกรียงศักดิ์ แซ่จ๋าว บ้านแม่จันทร์
220 40184 นาย ณัฐวุฒิ สาระโน บ้านเเม่จันวิทยาคม
221 40185 นางสาว ศรัญรัตน์ เยอส่อ ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
222 40186 นางสาว ทิพวรรณ สันธิ ห้วยไร่สามัคคี
223 40187 นาย ชานน รายเรียงพันธ์วนา โรงเรียนบ้านห้วยไร่
224 40188 นาย จิณวัตร ปูนัน สันทราย(พรหมณีวิทยา)
225 40189 นางสาว ฐิติรัตน์ เชียงชาญ บ้านแม่จัน
226 40190 นาย วราวุฒิ เชอหมื่อ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)
227 40191 นาย ศุภชัย แยแลกู่ เชียงแสนวิทยาคม
228 40192 นางสาว พรสุดา ฉึ่งจา บ้านห้วยมะหินฝน
229 40193 นางสาว ชาลิสา เเซ่จาง บ้านห้วยไคร้
230 40194 นางสาว อนงค์พร ลิมาพร เม็งรายมหาราชวิทยาคม
231 40195 นาย สรธร เยอส่อ ดอยแสนใจ
232 40196 นาย ธนกฤต ก้างออนตา ดำรงราษฎร์สงเคราะห์
233 40197 เด็กชาย อนาวิล ละหุน บ้านห้วยมะหินฝน
234 40198 นาย นพดล แซ่เติ๋ง บ้านห้วยมะหินฝน
235 40199 นาย ภานุพงศ์ เชียงใบ แม่จันวิทยาคม
236 40200 นาย กิตติชัย เลเชกุ เชียงแสนวิทยาคม
237 40201 นาย พงศ์พัทธ์ สาใจ บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
238 40202 นาย ปัญญวัต พรมวัฒน์ บ้านแม่คำประชานุ​เคราะห์​
239 40203 เด็กชาย ปวเรศ กันทะ เเม่จันวิทยาคม
240 40204 นางสาว เอมิกา เป็งวงศ์ แม่จันวิทยาคม
241 40205 เด็กชาย สรภพ โวนแม บ้านแม่จันเชียงแสนประชานุสาสน์
242 40206 นาย คมกริช เชอหมื่อ แม่จันวิทยาคม
243 40207 นาย เบญจพล ชุมพู เเม่จันวิทยาคม
244 40208 นาย เวย์ ซี ตัน แม่จันนวิทยาคม
245 40209 นาย ตนุภัทร กาสา แม่จันวิทยาคม
246 40210 นางสาว อุษามณี ยอซ่อ แม่จันวิทยาคม
247 40211 นาย สมเกียรติ มาเยอะ เเม่จันวิทยาคม
248 40212 นาย อติกานต์ เนาว์ชมภู โรงเรียนเเม่จันวิทยาคม
249 40213 นาย ปภังกร ภาสุรวัฒน์ แม่จันวิทยาคม
250 40214 นางสาว ธัญญารัตน์ ยอแจะ ธรรมจาริกอุปถัมภ์1
251 40215 เด็กชาย พัชรวัชร์ อัษฎายุทธ ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
252 40216 เด็กชาย วัชระพันธ์ ใจเสมอ แม่จันวิทยาคม
253 40217 เด็กชาย สมพงษ์ หม่อเเลกู่ บ้านเเม่คำ(ประชานุเคราะห์)
254 40218 นางสาว จิรัชยา คำเงิน ห้วยไร่สามัคคี
255 40219 นาย อาหล่อง มาเยอะ แม่จันวิทยาคม
256 40220 นาย ธีรภัทร นาราศักดิ์ แม่จันวิทยาคม
257 40221 เด็กชาย ภูวนัตถ์ เมืองมา เเม่จันวิทยาคม
258 40222 นาย วิทวัช บุญธรรม บ้านห้วยไร่สามัคคี