รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนโควตาโรงเรียนเดิม ระดับชั้นม.4


ลำดับ เลขที่ใบสมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 50001 นางสาว กันต์ฤทัย สวัสดิ์พงษ์ปัญญา แม่จันวิทยาคม
2 50002 นาย สุธี พูลทวี แม่จันวิทยาคม
3 50003 นางสาว อนันตญา พิสายสอด แม่จันวิทยาคม
4 50004 นางสาว สิริกันยา กุณะกันตี แม่จันวิทยาคม
5 50005 นางสาว ศุภลักษณ์ มูลกาศ แม่จันวิทยาคม
6 50006 นาย พีรภัทร จะวะ แม่จันวิทยาคม
7 50007 นาย พงศกร ศรีวิชัย แม่จันวิทยาคม
8 50008 เด็กหญิง อรพินท์ วิเวกพรมราช แม่จันวิทยาคม
9 50009 เด็กชาย วิชยุตม์ มารินทร์ แม่จันวิทยาคม
10 50010 นาย อักษรินทร์ ขัดวิชัย แม่จันวิทยาคม
11 50011 นางสาว กชณิชา อูปเวียง แม่จันวิทยาคม
12 50012 นางสาว ธนพร อาชีพโกศล แม่จันวิทยาคม
13 50013 เด็กหญิง สุภานิดา ภัทรมงคลพร แม่จันวิทยาคม
14 50014 นาย รัฐศาสตร์ ศรีสมบัติ แม่จันวิทยาคม
15 50015 นางสาว อรณิชา พิมลเกษตรสิน แม่จันวิทยาคม
16 50016 นางสาว พิราภรณ์ เพ็ชกันยา แม่จันวิทยาคม
17 50017 นางสาว โชติกา ปานมีสิทธิ์ แม่จันวิทยาคม
18 50018 นางสาว สุนิสา เพอเมี๊ยะ แม่จันวิทยาคม
19 50019 นางสาว กนกวรรณ ทิพย์มะณี แม่จันวิทยาคม
20 50020 เด็กชาย ภานุพงศ์ จับใจนาย แม่จันวิทยาคม
21 50021 นาย เจตภานุ ยอดพรมแว่น แม่จันวิทยาคม
22 50022 เด็กหญิง อลีนา ทวีกาญจน์ แม่จันวิทยาคม
23 50023 นาย เกรียงไกร มาเยอะ แม่จันวิทยาคม
24 50024 เด็กหญิง สุธิดา เจะโจทย์ แม่จันวิทยาคม
25 50025 นางสาว ลัดดาวรรณ์ แซ่ซ้ง แม่จันวิทยาคม
26 50026 นางสาว ธัญสินี เเชมื่อ แม่จันวิทยาคม
27 50027 นางสาว ฐิติรัตน์ เรือนคำจันทร์ แม่จันวิทยาคม
28 50028 นางสาว อาจารีย์ ธรรมอาจิณ แม่จันวิทยาคม
29 50029 เด็กหญิง พลอยไพลิน ซังเค แม่จันวิทยาคม
30 50030 เด็กชาย ณัฎฐกรณ์ คำเงิน แม่จันวิทยาคม
31 50031 เด็กหญิง ทิกา พิมลพรเพิ่มชัย แม่จันวิทยาคม
32 50032 นาย ธนวัต เบเชกู่ แม่จันวิทยาคม
33 50033 นางสาว ชาริสา อภิสุนทรกุล แม่จันวิทยาคม
34 50034 นางสาว สมชยา ชุมภูทอง แม่จันวิทยาคม
35 50035 เด็กชาย วุฒิภัทร นันชนะ แม่จันวิทยาคม
36 50036 นาย นิรุตต์ แซ่ตวง แม่จันวิทยาคม
37 50037 นางสาว พัชราวดี คุ้มเขตร์ แม่จันวิทยาคม
38 50038 เด็กชาย ปภังกร ภาสุรวัฒน์ แม่จันวิทยาคม
39 50039 เด็กหญิง ศลิษา เมืองลอ แม่จันวิทยาคม
40 50040 นาย นนทกร คำจริง แม่จันวิทยาคม
41 50041 เด็กชาย สุธาศิน วงค์ใหญ่ แม่จันวิทยาคม
42 50042 นางสาว ปาริฉัตร ศรีใจ แม่จันวิทยาคม
43 50043 นางสาว พิชัญญา จีอาทิตย์ แม่จันวิทยาคม
44 50044 นาย ภูวนนท์ นิยม แม่จันวิทยาคม
45 50045 เด็กหญิง ศุภลักษณ์ สิริวาทีกุล แม่จันวิทยาคม
46 50046 นาย ภูดล ชุ่มแก้ว แม่จันวิทยาคม
47 50047 นางสาว คำอิ่น เจ้าเมือง แม่จันวิทยาคม
48 50048 เด็กหญิง รุ้งลาวรรณ แก้วพรหมมา แม่จันวิทยาคม
49 50049 นางสาว ธิตภัทร ฟองจันคำ แม่จันวิทยาคม
50 50050 เด็กหญิง วิศัลยา จันทาพูน แม่จันวิทยาคม
51 50051 นาย ตนุภัทร กาสา แม่จันวิทยาคม
52 50052 นาย ชญานิน เเหล่งห้วยไชย แม่จันวิทยาคม
53 50053 นาย วีรัตน์ คำดี แม่จันวิทยาคม
54 50054 นางสาว พัฒน์นรี สมไสว แม่จันวิทยาคม
55 50055 เด็กชาย ชลกร จันตะพันธ์ แม่จันวิทยาคม
56 50056 เด็กหญิง นิพัทธา จับใจนาย แม่จันวิทยาคม
57 50057 นางสาว นิราภร ตันน้อง แม่จันวิทยาคม
58 50058 นางสาว ลิเดีย อาเชอะ แม่จันวิทยาคม
59 50059 นางสาว ตะวัน คาล่า แม่จันวิทยาคม
60 50060 นางสาว จิรัชญา ชุ่มมงคล แม่จันวิทยาคม
61 50061 นาย อิทธิกร จีรคณา แม่จันวิทยาคม
62 50062 นางสาว ณัฐวลัญช์ พรมใจ แม่จันวิทยาคม
63 50063 เด็กหญิง จันทร์ทิมา ปัญญาดี แม่จันวิทยาคม
64 50064 นาย ธนากร แซ่ว่าง แม่จันวิทยาคม
65 50065 เด็กหญิง ชนัญธิดา ปิงมะวงค์ แม่จันวิทยาคม
66 50066 เด็กหญิง พิมพิกา ยืนยงแสน แม่จันวิทยาคม
67 50067 นางสาว วรัญญา หมอกใหม่ แม่จันวิทยาคม
68 50068 เด็กชาย วีระพันธ์ุ โปธิมา แม่จันวิทยาคม
69 50069 เด็กชาย ณัฐนนท์ กุนะมา แม่จันวิทยาคม
70 50070 นางสาว อภิชญา จินดาทจักร แม่จันวิทยาคม
71 50071 เด็กชาย ธีปกรณ์ ทายะนา แม่จันวิทยาคม
72 50072 เด็กหญิง ธีมาพร เเซ่ซ้ง แม่จันวิทยาคม
73 50073 นางสาว นิชาดา พงศ์พัชระ แม่จันวิทยาคม
74 50074 นางสาว ณฐพร ปัญญานันวงศ์ แม่จันวิทยาคม
75 50075 เด็กหญิง เมธาวี พึ่งภักดิ์ แม่จันวิทยาคม
76 50076 เด็กหญิง รัตนาภรณ์ น้อยหมอ แม่จันวิทยาคม
77 50077 เด็กหญิง พรนภัส เยอซอ แม่จันวิทยาคม
78 50078 นางสาว ฑิมพิกา ศรีใจ แม่จันวิทยาคม
79 50079 นาย วัชระพันธ์ ใจเสมอ แม่จันวิทยาคม
80 50080 นางสาว อาริสา ปันสิน แม่จันวิทยาคม
81 50081 เด็กหญิง พัชรพร เรือนโขง แม่จันวิทยาคม
82 50082 นางสาว พิชชญาณี จีอาทิตย์ แม่จันวิทยาคม
83 50083 นาย เมธา แซ่ย่าง แม่จันวิทยาคม
84 50084 เด็กหญิง ณัฐธิดา บุญตัน แม่จันวิทยาคม
85 50085 นางสาว รัศมี ปัญบือ แม่จันวิทยาคม
86 50086 นางสาว ชนากานต์ จับใจนาย แม่จันวิทยาคม
87 50087 นางสาว รุ้งดาว จุ่มอูป แม่จันวิทยาคม
88 50088 เด็กชาย จิราธัช เกล็ดจีน แม่จันวิทยาคม
89 50089 นางสาว พิมพ์ชนก ท่าดีสม แม่จันวิทยาคม
90 50090 นางสาว จันจิรา นำขา แม่จันวิทยาคม
91 50091 นาย เจษฎา ป๊อกยะดา แม่จันวิทยาคม
92 50092 เด็กชาย วรพล ลาดคม แม่จันวิทยาคม
93 50093 นางสาว พัชรธิดา สกุลยืนยงยิ่ง แม่จันวิทยาคม
94 50094 นางสาว ดาว คำแสง แม่จันวิทยาคม
95 50095 นางสาว พัชรดา ปาระมี แม่จันวิทยาคม
96 50096 นาย ชาญวิทย์ แซ่ลอ แม่จันวิทยาคม
97 50097 นางสาว ทอฝัน ถวิลวิศาล แม่จันวิทยาคม
98 50098 นางสาว ธัญชนก จับใจนาย แม่จันวิทยาคม
99 50099 นาย ภานุวัตร วาทลังกา แม่จันวิทยาคม
100 50100 นางสาว ศศิกานต์ แซ่ลี แม่จันวิทยาคม
101 50101 นางสาว เบญญาภา มหาวงศนันท์ แม่จันวิทยาคม
102 50102 เด็กชาย จิรวัศ เกล็ดจีน แม่จันวิทยาคม
103 50103 นางสาว กฤติกา ใจปินตา แม่จันวิทยาคม
104 50104 นางสาว พรรณิภา พนมนิรันดร แม่จันวิทยาคม
105 50105 เด็กชาย จักรกฤษณ์ ยาวิชัย แม่จันวิทยาคม
106 50106 นาย อภิสิทธิ์ ปรีชาสถาพรกุล แม่จันวิทยาคม
107 50107 เด็กหญิง ชนากานต์ ซาวคำเขต แม่จันวิทยาคม
108 50108 เด็กหญิง เมริษา บูรณะจันทร์ แม่จันวิทยาคม
109 50109 นาย ธฤต อภิขจรเกียรติ แม่จันวิทยาคม
110 50110 นางสาว เอสรา พิมลรัตนกุล แม่จันวิทยาคม
111 50111 นางสาว กุมวารี ภูเด่นผา แม่จันวิทยาคม
112 50112 นาย ปภังกร บุญมากาศ แม่จันวิทยาคม
113 50113 เด็กชาย ไกรวิชญ์ สีสี่ แม่จันวิทยาคม
114 50114 นางสาว เพ็ญทิมา เมืองดี แม่จันวิทยาคม
115 50115 นาย ปณศร อินทิม แม่จันวิทยาคม
116 50116 เด็กหญิง ธิวาพร เปี่ยมตาชู แม่จันวิทยาคม
117 50117 นางสาว ไพริน มาเยอะ แม่จันวิทยาคม
118 50118 นาย ภัทรดนัย จันคีรี แม่จันวิทยาคม
119 50119 เด็กหญิง กนกวรรณ พรมแจ้ แม่จันวิทยาคม
120 50120 เด็กหญิง สาวิณี ศรีทองใบ แม่จันวิทยาคม
121 50121 นางสาว ชญาดา กุณะกันตี แม่จันวิทยาคม
122 50122 นางสาว วริษฐา จันทร์อินทร์ แม่จันวิทยาคม
123 50123 นางสาว พรรณทะศา เบทู แม่จันวิทยาคม
124 50124 เด็กชาย สิทธิพล ศรีธัญญาลักษณ์ แม่จันวิทยาคม
125 50125 นาย วีรภาพ แซ่จู แม่จันวิทยาคม
126 50126 เด็กหญิง ดวงฤทัย วิบูลพรมงคล แม่จันวิทยาคม
127 50127 เด็กชาย จะแบ มาเยอะ แม่จันวิทยาคม
128 50128 เด็กหญิง นันทิกานต์ แก้วเงิน แม่จันวิทยาคม
129 50129 นางสาว ศศิกานต์ อาซ้อง แม่จันวิทยาคม
130 50130 เด็กหญิง สิริยาภรณ์ สัจถา แม่จันวิทยาคม
131 50131 เด็กหญิง ชลธิชา ก่ำแก้ว แม่จันวิทยาคม
132 50132 นางสาว คีตภัทร เบกากู่ แม่จันวิทยาคม
133 50133 เด็กหญิง รินรดา โชติช่วงศุภวงศ์ แม่จันวิทยาคม
134 50134 นางสาว ปรายมาศ สามาพัด แม่จันวิทยาคม
135 50135 นาย กิตินัทธ์ ไทยนุรักษ์ แม่จันวิทยาคม
136 50136 นางสาว รสสุคนธ์ ทาเจริญ แม่จันวิทยาคม
137 50137 นางสาว วิศรุตา วังมณี แม่จันวิทยาคม
138 50138 เด็กชาย ธิติ ฤทธาภิพัฒน์สกล แม่จันวิทยาคม
139 50139 นางสาว วาชินี โชติวุฒิคุณ แม่จันวิทยาคม
140 50140 นาย รังสรร บวรโชคสกุล แม่จันวิทยาคม
141 50141 นาย ชัยชนะ อาสากิจ แม่จันวิทยาคม
142 50142 นาย ณัฐดนัย ติ๊บเบชา แม่จันวิทยาคม
143 50143 เด็กชาย สุภกิจ กันทาดวง แม่จันวิทยาคม
144 50144 นาย กวิน ทายะนา แม่จันวิทยาคม
145 50145 เด็กหญิง ชญานี คาหล่า แม่จันวิทยาคม
146 50146 นาย กิตติชัย เเลเชอะ แม่จันวิทยาคม
147 50147 เด็กหญิง ศศิธร ไชยวงค์ แม่จันวิทยาคม
148 50148 นาย เตชิต จินดาเจริญ แม่จันวิทยาคม
149 50149 นางสาว แก้วกันยา ใสเงิน แม่จันวิทยาคม
150 50150 นางสาว ธิดารัตน์ ผ่องแผ้ว แม่จันวิทยาคม
151 50151 นางสาว ไพลิน มะโนวงค์ แม่จันวิทยาคม
152 50152 นางสาว วลัยลักษณ์ สีบุตรสี แม่จันวิทยาคม
153 50153 นางสาว วิรดา ไชยชาต แม่จันวิทยาคม
154 50154 นาย ทินภัทร สิงห์ใจ แม่จันวิทยาคม
155 50155 เด็กหญิง รินรดา ประมูลศิลป์ แม่จันวิทยาคม
156 50156 เด็กหญิง ฟ้าใส สงคะนาม แม่จันวิทยาคม
157 50157 นางสาว นิชกานต์ เป็งเขียว แม่จันวิทยาคม
158 50158 นางสาว ชนาภัทร์ ราชคม แม่จันวิทยาคม
159 50159 นาย อติกานต์ เนาว์ชมภู แม่จันวิทยาคม
160 50160 นางสาว ธนัชพร ก้างออนตา แม่จันวิทยาคม
161 50161 นางสาว จิรัชญา รุจาธร แม่จันวิทยาคม
162 50162 นาย ติณภัทร จินา แม่จันวิทยาคม
163 50163 นาย เอกชัย วงศ์สวรรค์ แม่จันวิทยาคม
164 50164 เด็กหญิง ภาวิตา อาจอ แม่จันวิทยาคม
165 50165 นาย กษิดิ์เดช กันทะวัง แม่จันวิทยาคม
166 50166 เด็กหญิง ขวัญผกา มอกใหม่ แม่จันวิทยาคม
167 50167 นางสาว อัมพริกา พานแก้ว แม่จันวิทยาคม
168 50168 เด็กหญิง วรรณิดา ชัยวงค์ แม่จันวิทยาคม
169 50169 เด็กหญิง ฌัญญาณิณ วีระคำ แม่จันวิทยาคม
170 50170 เด็กชาย ธนพัท ยอดมูลคี แม่จันวิทยาคม
171 50171 นาย ณัฐพัตร คำจันดุก แม่จันวิทยาคม
172 50172 เด็กหญิง สุพิชญา สีมอย แม่จันวิทยาคม
173 50173 เด็กหญิง วิสา พัฒนาวุฒิโรจน์ แม่จันวิทยาคม
174 50174 นาย สิทธิพล ยงคำชา แม่จันวิทยาคม
175 50175 นาย ภัทรกร แก้วกัญญา แม่จันวิทยาคม
176 50176 เด็กชาย ชนกันต์ จันทาพูน แม่จันวิทยาคม
177 50177 เด็กหญิง อภัสรา เยอะหมื่อ แม่จันวิทยาคม
178 50178 เด็กชาย ยศชรัตน์ เชอหมื่อ แม่จันวิทยาคม
179 50179 นาย ธัชนนท์ เบียวเช แม่จันวิทยาคม
180 50180 นางสาว สุพรรษา สามยอด แม่จันวิทยาคม
181 50181 นางสาว นิชาพร วิเศษเจริญธรรม แม่จันวิทยาคม
182 50182 นางสาว ณัฐญา กิจธนเจริญกุล แม่จันวิทยาคม
183 50183 นางสาว ธิญาดา จิตรหวังโชค แม่จันวิทยาคม
184 50184 เด็กหญิง พัชรินทร์ คำเงิน แม่จันวิทยาคม
185 50185 เด็กชาย สิวัฒน์ กาลาม แม่จันวิทยาคม
186 50186 เด็กชาย รัฐสิทธิ์ จับใจนาย แม่จันวิทยาคม
187 50187 นางสาว ทิวาพรรณ ทรายหมอ แม่จันวิทยาคม
188 50188 นางสาว นาแบ มาเยอะ แม่จันวิทยาคม
189 50189 เด็กชาย จีรพัฒน์ สุมงคลเจริญ แม่จันวิทยาคม
190 50190 นาย ศรุต จีนา แม่จันวิทยาคม
191 50191 นาย ณัฐกร ประเทศ แม่จันวิทยาคม
192 50192 เด็กหญิง กัญญาณัฐ จินดาธรรม แม่จันวิทยาคม
193 50193 เด็กหญิง กรรณิการ์ กันทะลัน แม่จันวิทยาคม
194 50194 นาย สุภัทรชัย เพ็ญกุล แม่จันวิทยาคม
195 50195 นางสาว ศศิวิมล ย่างรวีไพศาล แม่จันวิทยาคม
196 50196 นาย ณฐกร พูระเก แม่จันวิทยาคม
197 50197 เด็กชาย ธนทัต ต่อมแก้ว แม่จันวิทยาคม
198 50198 นางสาว พรสินี ใจสุยะ แม่จันวิทยาคม
199 50199 เด็กชาย ปัญจ​พล​ ปันทะ แม่จันวิทยาคม
200 50200 นางสาว สุชาดา สุธรรมมา แม่จันวิทยาคม
201 50201 นางสาว จันทนา แสงมัน แม่จันวิทยาคม
202 50202 เด็กชาย ธนะเทพ อินทรัฐ แม่จันวิทยาคม
203 50203 นางสาว กชกร เยอหมื่อ แม่จันวิทยาคม
204 50204 นาย ธนภัทร จันปัน แม่จันวิทยาคม
205 50205 นางสาว ดลณพร พรมเชื้อ แม่จันวิทยาคม
206 50206 นางสาว นัยนา ทาทอง แม่จันวิทยาคม
207 50207 นาย ปฏิภาณ สุคำตุ๋น แม่จันวิทยาคม
208 50208 นาย จิราวัฒน์ พรหมเมือง แม่จันวิทยาคม
209 50209 เด็กหญิง ณัฐธิดา สท้านวงค์ แม่จันวิทยาคม
210 50210 นาย พิรัชย์ แสงเเก้ว แม่จันวิทยาคม
211 50211 นาย กิติภูมิ ห้วยไชย แม่จันวิทยาคม
212 50212 เด็กหญิง ไปรยา อาจอ แม่จันวิทยาคม
213 50213 เด็กหญิง วรินทร กันธิพันธ์ แม่จันวิทยาคม
214 50214 เด็กหญิง นารีรัตน์ ใจมูล แม่จันวิทยาคม
215 50215 เด็กชาย ชินกฤต อินทแสน แม่จันวิทยาคม
216 50216 นาย นนทกรร เยาว์ธานี แม่จันวิทยาคม
217 50217 เด็กชาย ธนาธิป สัสดี แม่จันวิทยาคม
218 50218 นางสาว ธนัญชนก เชอมือกู่ แม่จันวิทยาคม
219 50219 นางสาว มินตรา ภักดีสุขประเสริฐ แม่จันวิทยาคม
220 50220 นาย ธีรภัทร จันทะรัตน์ แม่จันวิทยาคม
221 50221 เด็กหญิง พาขวัญ คำเงิน แม่จันวิทยาคม
222 50222 เด็กชาย รัฐภูมิ สาระทิน แม่จันวิทยาคม
223 50223 นางสาว ศรุจธาร พรดำรงค์สกุล แม่จันวิทยาคม
224 50224 นาย ชนะพล ปอหลง แม่จันวิทยาคม
225 50225 เด็กหญิง พิยดา รุ่งลักษมี แม่จันวิทยาคม
226 50226 นางสาว เพ็ญพิชชา ชื่นจิตนิรันดร์ แม่จันวิทยาคม
227 50227 เด็กหญิง อธิชา เจภูติ แม่จันวิทยาคม
228 50228 นางสาว สุจิตราภา คำฉางข้าว แม่จันวิทยาคม
229 50229 นางสาว ภัทรศญา จับใจนาย แม่จันวิทยาคม
230 50230 นาย ธีร์รวิทย์ คำบัว แม่จันวิทยาคม
231 50231 เด็กชาย วรวุฒิ ซือมื้อ แม่จันวิทยาคม
232 50232 นางสาว บุษกร คำแสง แม่จันวิทยาคม
233 50233 เด็กชาย ธนากร ธิกันทา แม่จันวิทยาคม
234 50234 นาย นันทิพัฒน์ มูลกาศ แม่จันวิทยาคม
235 50235 นางสาว ชนินันท์ อกผาย แม่จันวิทยาคม
236 50236 เด็กหญิง จุฑามาศ สุริยะ แม่จันวิทยาคม
237 50237 นาย อาทิตย์ มงคลคี แม่จันวิทยาคม
238 50238 นาย สดุดี พญาวงศ์ แม่จันวิทยาคม
239 50239 นาย ณัฐวุฒิ อินต๊ะปวน แม่จันวิทยาคม
240 50240 นาย อาใจ เชอหมื่อ แม่จันวิทยาคม
241 50241 นาย พรชัย ยาวิระ แม่จันวิทยาคม
242 50242 เด็กหญิง นรียา ปรีชากรโสภณ แม่จันวิทยาคม