รายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นม.4


ลำดับ เลขที่ใบสมัคร คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล โรงเรียนเดิม
1 30001 นางสาว วรัชยา วงค์ปวน บ้านห้วยไคร้
2 30002 นางสาว ฑิมพิกา ศรีใจ แม่จันวิทยาคม
3 30003 นางสาว ชนากานต์ จับใจนาย แม่จันวิทยาคม
4 30004 นางสาว อภิชญา จินดาทจักร แม่จันวิทยาคม
5 30005 เด็กชาย ธนวัต เบเชกู่ แม่จันวิทยาคม
6 30006 เด็กหญิง ชนัญธิดา ปิงมะวงค์ แม่จันวิทยาคม
7 30007 นางสาว พิมพ์ชนก ท่าดีสม แม่จันวิทยาคม
8 30008 นาย สุธี พูลทวี แม่จันวิทยาคม
9 30009 นางสาว กัญญาณัฐ จินดาธรรม แม่จันวิทยาคม
10 30010 เด็กชาย ธนะเทพ อินทรัฐ แม่จันวิทยาคม
11 30011 นาย เกรียงไกร มาเยอะ แม่จันวิทยาคม
12 30012 นาย อักษรินทร์ ขัดวิชัย แม่จันวิทยาคม
13 30013 นาย ธนภัทร จันปัน เเม่จันวิทยาคม
14 30014 เด็กหญิง พลอยไพลิน ซังเค แม่จันวิทยาคม
15 30015 นางสาว เมธาวี พึ่งภักดิ์ เเม่จันวิทยาคม
16 30016 นาย เจตภานุ ยอดพรมแว่น แม่จันวิทยาคม
17 30017 นางสาว นัยนา ทาทอง แม่จันวิทยาคม
18 30018 นางสาว พัชราวดี คุ้มเขตร์ แม่จันวิทยาคม
19 30019 นาย สุภัทรชัย เพ็ญกุล เเม่จันวิทยาคม
20 30020 นางสาว อัมพริกา พานแก้ว แม่จันวิทยาคม
21 30021 เด็กหญิง ภาวิตา อาจอ แม่จันวิทยาคม
22 30022 นาย อิทธิกร จีรคณา แม่จันวิทยาคม
23 30023 นาย ภูดล ชุ่มแก้ว แม่จันวิทยาคม
24 30024 นาย วุฒิภัทร นันชนะ แม่จันวิทยาคม
25 30025 นางสาว ชยิสร เพ็งอ่ำ บ้านเเม่จัน(เชียงเเสนประชานุสาสน์)
26 30026 นางสาว ภรณ์พิชชา จักร์แก้ว บ้านแม่จัน(เชียงแสนประชานุสาสน์)
27 30027 นางสาว จังคนิภา จันทาพูน บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์
28 30028 นาย รัฐภูมิ สาระทิน แม่จันวิทยาคม
29 30029 นางสาว อนงค์พร ลิมาพร เม็งรายมหาราชวิทยาคม
30 30030 นาย วรวุฒิ ซือมื้อ เเม่จันวิทยาคม
31 30031 นางสาว ฐิติรัตน์ เรือนคำจันทร์ แม่จันวิทยาคม
32 30032 เด็กชาย วรพล ลาดคม แม่จันวิทยาคม
33 30033 นาย ธนากร แซ่ว่าง แม่จันวิทยาคม
34 30034 เด็กหญิง ณัฐธิดา สท้านวงค์ แม่จันวิทยาคม
35 30035 นาย นิรุตต์ เเซ่ตวง เเม่จันวิทยาคม
36 30036 นาย เดชาวัต พรมเมือง ชุมชนบ้านป่าสักน้อย
37 30037 เด็กหญิง อลีนา ทวีกาญจน์ แม่จันวิทยาคม
38 30038 เด็กหญิง ทิกา พิมลพรเพิ่มชัย แม่จันวิทยาคม
39 30039 นาย เจษฎา ป๊อกยะดา แม่จันวิทยาคม
40 30040 นางสาว วันดี สุริยะประวรรตน์ บ้านห้วยผึ้ง
41 30041 นางสาว ปาริฉัตร มาเยอะ บ้านแม่คำประชานุเคราห์
42 30042 นางสาว วรกานต์ แลเชอ บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)